F O T O S

im Nov 2017 auf dem Slip:

vorher

nachher